Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczna Skrzynka PodawaczaMonitor PolskiDziennik UstawElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoBakałarzewo
Znajdujesz się w: Strona główna / Miejscowości gminy
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Goście on-line
Licznik odwiedzin:
2192116
Dzisiaj:
16
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.81.139.235

Miejscowości gminy

 
2015-03-09

Aleksandrowo

            Początki wsi Aleksandrowo sięgają prawdopodobnie 1852 roku. Pierwotnie nazywano ją Aleksandrowsk -na cześć cara Aleksandra II. Wieś założyli staroobrzędowcy, którzy przybyli na Suwalszczyznę w II połowie XVIII wieku.  Aleksandrowo końca XIX wieku usytuowane było "o milę od miasta gubernialnego Suwałki". Należało do gminy Kuków, a parafii Głęboki Rów. W 1876 roku znajdowały się tu 33 domy, w których mieszkało 175 osób. W tym samym roku powstała szkoła elementarna dla dzieci z rodzin starowierczych. Na początku lat 90. XIX stulecia grunty Aleksandrowa obejmowały 601 mórg ziemi. Mieszkający tu staroobrzędowcy posiadali swoją świątynię - molennę ora
 
2015-03-09

Bakałarzewo

 20 kwietnia 2015 roku, o godz. 10.30, odbyło się uroczyste otwarcie Punku Policyjnego w Bakałarzewie. Wzięli w nim udział m.in. komendanci z Suwałk i Filipowa, radni, sołtysi, urzędnicy i inni zaproszeni goście
 
2015-03-09

Góra

                  Na początku lat 40. XIX wieku w rządowej Górze istniało 14 domów włościańskich. Obszar wsi obejmował sześć włók ziemi. 28 V 1857 roku wieś liczyła osiem dymów włościańskich. W 1860 roku było tu dziesięć katolickich domów chłopskich. Miejscowość nadal stanowiła własność rządową, administracyjnie należącą do gminy Kuków. W 1876 roku w Górze w 20 gospodarstwach mieszkały 54 osoby płci męskiej i 62 osoby żeńskiej. Przełom XIX iXX wieku charakteryzował się stopniowym spadkiem zaludnienia tej wsi. Około 1881 roku Góra liczyła 17 domów i 116 mieszkańców. Dekadę później liczba Górzan spadła poniżej stu - 99 osób.
 
2015-03-09

Matłak

W okolicy Matłaku archeolodzy odnaleźli ślady osadnictwa z ok. siedmiu tys. lat. p.n.e. Są to najstarsze znane ślady egzystencji człowieka na Suwalszczyźnie. W czasie badań archeologicznych przeprowadzonych nad jeziorem Gatne w latach 1965-1967 odkryto siedem jam od 50 cm do 2 m średnicy i od kilkudziesięciu centymetrów do jednego metra głębokości. Zawierały one ceramikę kultury grzebykowej i najprawdopodobniej kultury sznurowej. Ponadto znajdowały się tam liczne przedmioty kamienne oraz bardzo drobne fragmenty na ogół przepalonych kości, nadpalone kamienie i skupienia węgli drzewnych.
 
2015-03-09

Suchorzec

 Nazwa Suchorzec wiąże się z rzeczką, która płynie od Grodziska w kierunku jeziora Skazdubek. Niewykluczone też jest, że mogło to dotyczyć obecnie niewielkiego rowka obok zabudowań państwa Zubrzyckich. Wiosną woda płynie w tych ciekach, jednak latem jej brakuje i wysycha.
 
2015-03-09

Gębalówka

            Według legendy Gębalówka powstała po zarazie, która pozbawiła życia niemal wszystkich okolicznych mieszkańców. Przeżył tylko jeden-Gębala- i od niego wzięła nazwę ta wieś.
 
2015-03-09

Karasiewo

              Nazwa Karasiewo pochodzi od pobliskiego jeziora Karasiewek. Prawdopodobnie założenie Karasiewa miało miejsce już w połowie XVI wieku. Od początku swego istnienia wieś należała do parafii bakałarzewskiej. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1607 roku. Sporządził ją proboszcz bakałarzewski  - ks. Grzegorz Mańkowski. Odnotował wówczas fakt zawarcia ślubu Heliama Kleszczewskiego de Villa Karasiewo z Anną de civitate (Bakałarzewo). Według danych z 1775 roku Karasiewo liczyło dziewięć dymów, z których płacono łącznie  54 zł podatku. Jednak już czternaście lat później (1789 r.) znajdowało się tu 11 dymów zamieszkałych przez 101 osób. Karasi
 
2015-03-09

Klonowa Góra

       Nazwa Klonowej Góry wiąże się z licznie występującymi tam klonami. W 1918 roku Klonowa Góra należała do parafii bakałarzewskiej. Na początku lat 40. XIX wieku ta rządowa wieś liczyła siedem domów włościańskich oraz jeden dworski. Obszar wsi obejmował osiem włók i 13 mórg ziemi. 28 V 1857 roku Klonowa Góra liczyła 11 dymów włościańskich. Nie była to wtedy znacznych rozmiarów miejscowość, gdyż znajdowały się tu zaledwie cztery katolickie domy chłopskie oraz trzy dworskie. Ta rządowa wieś administracyjnie należała do gminy Kuków. Około 1883 roku Klonowa Góra należała do gminy Wólka oraz parafii Bakałarzewo i liczyła 77 mieszkańców zamieszkałych w dziesięciu domach. W kolejnym d
 
2015-03-09

Konopki

            Najstarsza wzmianka dotycząca wsi Konopki pochodzi z 1607 roku, gdy niejaki Stanisław de villa Konopki poślubił Annę. Działo się to w kościele bakałarzewskim. Nazwa wsi wskazuje, że mógł ja założyć jakiś drobny szlachcic z Mazowsza lub Podlasia, którego potomkowie schłopieli, wtapiając się w lokalne społeczeństwo.  Najprawdopodobniej pierwsi osadnicy przybyli tu spod Radziłowa, gdzie do dziś istnieje miejscowość o takiej nazwie. W 1610 roku Albert Konopka ochrzcił wraz ze swa żoną Anną syna, też Alberta. W 1612 roku inny Konopka ochrzcił z żoną Zofią syna-Tomasza. Sakramentów dokonano w Bakałarzewie. Prawdopodobnie to wł
 
2015-03-09

Kotowina

Najstarsza znana wzmianka dotycząca wsi Kotowina pochodzi z 1607 roku, gdy Jakub Olichmierczyk de villa Kotowizna zawarł związek małżeński w bakałarzewskim kościele z Anną Niedswiedską. Jednak z pewnością wieś istniała już w XVI wieku, będąc składową dóbr douspudzkich ( bakałarzewskich).
 
2015-03-09

Malinówka

              W miejscu dzisiejszej Malinówki już w pierwszej połowie I tysiąclecia n.e. istniała osada i mały gródek z wałem. Odkrycia tego dokonał w 1972 roku konserwator zabytków archeologicznych. Wysokość wału ( wg przeprowadzonych badań) sięga ponad 2,5 m, a szerokość u podstawy ok. 5-7 m. Zewnętrzna strona wału jest dość stroma, gdy od wnętrza obiektu stok jest łagodny.  Boki majdanu wynoszą  po ok. 18 m. Od zachodu i północy nie było wału obronnego, ponieważ funkcje obronne pełniło strome zbocze. Krawędzie majdanu mogły być zaopatrzone w obiekty obronne np. typu płotowo-palisadowego. Cały gródek ma wygląd zbliż
 
2015-03-09

Maryna

W 1864 roku grupa staroobrzędowców z guberni lubelskiej i warszawskiej wystąpiła z prośbą o nadanie im ziem w guberni augustowskiej. Argumentowali to obawami związanymi z represjami ze strony powstańców styczniowych. W listopadzie tegoż roku władze podjęły decyzje o wydzieleniu działek leśnych Kropiwne i Zdręby – 2046 mórg ( 1181 ha). Każda rodzina składająca się co najmniej z trzech dorosłych osób, otrzymała nadział o powierzchni 15 mórg ( 8,7 ha). Przez sześć lat zwolniono ich z płacenia podatków skarbowych. Osiedlająca się wspólnota miała dodatkowo otrzymać po 30 mórg pod budowę molenny i szkoły. Na terenie działek leśnych Zdręby powstała w ten sposób wieś M
 
2015-03-09

Nieszki

Najstarsza wzmianka dotycząca miejscowości Nieszki pochodzi z 1558 roku. Wspomniano wówczas Macieja Mursza z  Niesków . Możliwe, że był on jednym z pierwszych mieszkańców tej wsi, przybywając tu ze wsi Mieszki na Mazowszu. W 1599 roku Maryna Stanisławówna, żona Hrehorego Massalskiego, podkomorzego grodzieńskiego, przekazała na własność parafii Raczkowskiej m.in. wieś Nieszki z ośmioma włókami ziemi. Nieszki leżały wówczas obok granicy z dobrami Bakałarzewo, które posiadał Mikołaj Wolski. Mieszkańcy mimo, że należeli do parafii raczkowskiej korzystali też niekiedy z usług bakałarzewskiej świątyni.
 
2015-03-09

Nowa Kamionka

 Miejscowość wykształciła się z części pierwotnej Kamionki (Starej). Najstarsza znana wzmianka wymieniająca Nową Kamionkę pochodzi z lat 30. XX wieku. 
 
2015-03-09

Nowa Wieś

  Wieś Nową wymieniają metryki bakałarzewskie z 1783 roku. Rok później zamieszczono ją w oficjalnym opisie parafii Bakałarzewo. Należała wówczas do rodu Chlewińskich. W 1819  roku miejscowość nazwano Nowa Wioska . Na początku lat 40. XIX wieku wieś należała do Stefana Horaczki, a w 1860 do Edwarda Schejmana (Szejmana). Administracyjnie wchodziła w skład gminy Garbaś, której siedziba znajdowała się w Bakałarzewie. W następnym roku Nowa Wieś została odłączona od dóbr Bakałarzewo i wcielona do Nowopola. Koniec XIX stulecia charakteryzował się szybkim wzrostem zaludnienia Nowej Wsi. Około 1886 roku wieś liczyła dziewięć domów i 86 mieszkańców. Znajdowała się w gminie Wólka i 
 
2015-03-09

Nowy Dwór

Nowy Dwór powstał w pierwszej połowie lat 40. XVIII stulecia. Jego nazwa wiąże się z przeniesieniem z Gębalówki siedziby majątku Boratyńskich, co nastąpiło między 1742 a 1744 rokiem.
 
2015-03-09

Nowy Skazdub

Fot. Jezioro Skazdubek w maju 2015 roku
 
2015-03-09

Orłowo

          Starowiercze Orłowo z 1876 roku liczyło 22 gospodarstwa, zamieszkałe przez 35 osób płci męskiej i 32 osoby żeńskiej. Około 1886 roku znajdowało się tam 14 domów i 67 mieszkańców. Wieś należała do gminy Kuków i parafii Głęboki Rów. Liczba mieszkańców w tym czasie szybko rosła i w 1891 roku osiągnęła 111 Orłowian. Spadła natomiast liczba domów, których w owym roku naliczono tu zaledwie 11. Łączny obszar wsi wynosił 339 mórg ziemi. Dekadę później  znajdowało się tu 110 osób. Liczba domów  powróciła do stanu z połowy lat 80. – 14. W 1921 roku w Orłowie było dziesięć domów i 54 mieszkańców. Wszyscy orłowianie deklaro
 
2015-03-09

Płociczno

 Płociczno powstało w 1933 roku. "Przeniesiono" je znad Wigier. Osiedlająca się tu ludność wcześniej miała swoje gospodarstwa w Płoczcnie koło Gawrych- Rudy. Ich przesiedlenie wiązało się z powiększeniem obszaru planu ćwiczeń "Płociczno", należącego do garnizonu suwalskiego. W 1936 roku Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach przekazała wojsku 472, 84 ha z dawnej wsi Płocziczno.
 
2015-03-09

Podgórze

Według Ireny Batury folwark Podgórze powstał w końcu XVIII wieku. W 1824 roku jego właścicielem był Józef Puciata – oficer wojsk polskich, wcześniejszy leśniczy w Żylinach. W 1873 roku właścicielem tego folwarku był katolik- Aleksander Borkowski. W 1884 roku folwark Podgórze został odłączony od dóbr Kuków. Obejmował 414 mórg oraz siedem budynków drewnianych. Znajdowały się tam pokłady torfu.
 
2015-03-09

Podwólczanka

 
 
2015-03-09

Sadłowina

         Sadłowina pierwotnie zwana była Sabłowizną, Sabłowiną, Szabłowiną czy Szabłowizną. Jej nazwa pochodzi najprawdopodobniej od polskiej drobnej szlachty- Szabłowskich z Szabłów koło Łomży. To właśnie Szabłowscy byli prawdopodobnie jednymi z pierwszych mieszkańców tej wsi. Osiedlili się tu w XVI wieku.       
 
2015-03-09

Słupie

Jak podaje legenda, nazwa tej miejscowości pochodzi od pochylonego słupa, który stał dawno temu we wsi Słupie nad Wigrami. Miejscowa dziatwa często się tam bawiła, wykorzystując go jako zjeżdżalnię. "Przeniesienia" wsi Słupie dokonano na przełomie XIX i XX wieku. Ze względów ekonomicznych prosili o to sami mieszkańcy. Słupie zostało przeniesione w 1900 roku z Zatoki Słupiańskiej nad Wigrami. Ludność prosiła o to samego cara. Argumentując potrzebą posiadania lepszej ziemi.
 
2015-03-09

Sokołowo

Sokołowo zostało założone w połowie XIX wieku przez rosyjskich staroobrzędowców. Proces ich osiedlania wyglądał podobnie jak w sąsiednim Aleksandrowie. W 1876 roku 43 gospodarstwa Sokołowa zamieszkiwało 68 osób płci męskiej i 63 osoby żeńskiej. Sokołowo należało do gminy Kuków i parafii Głęboki Rów. Obszar Sokołowa obejmował 655 mórg ziemi. Na początku XX wieku liczba domów wzrosła do 34, a ludnośći do 254 osób. W 1921 roku naliczono tu już 36 domów i jeden inny budynek mieszkalny, w którym przebywało 225 osób. W okresie międzywojnia Sokołowo należałó administracyjnie do gminy Kuków. 
 
2015-03-09

Stara Chmielówka

 Między 1763-1767 rokiem czterech polskich kupców z Chmielówki aż II – krotnie przekroczyło augustowską komorę celną. Wywozili oni zboże, a przywozili sól. Najaktywniejszy kupec ówczesnej Chmielówki to Jakub Grabiński, który w siedmiu przejazdach przewiózł towary na 292 zł ( 61,9% całego handlu wsi ).
 
2015-03-09

Stara Kamionka

 Kamionka Stara najprawdopodobniej powstała w XVI wieku jako własność królewska. Najstarsza znana wzmianka pochodzi natomiast z 1607 roku. Kamionka była wówczas jedną z największych wsi z terenu parafii Bakałarzewo.
 
2015-03-09

Stary Skazdub

Nazwa wsi pochodzi od pobliskiego jeziora Skazdubek. Jest ona prawdopodobnie pochodzenia jaćwieskiego. Najstarsza wzmianka o istnieniu wsi Skazdub pochodzi z 1568 roku i według Jerzego Wiśniewskiego jest to najwcześniej wzmiankowana wieś osocka w nowej grupy wsi osoczników. Stanowili oni służbę leśną, pilnującą puszcz królewskich. Osoczników wybrano spośród poddanych książęcych, którzy uczestniczyli w polowaniach przy osaczaniu zwierzyny (stąd nazwa).
 
2015-03-09

Wólka

Wieś Wólka wykształciła się pomiędzy 1864 a 1868 rokiem. Jej powstanie ściśle wiąże się z reformą uwłaszczeniową przeprowadzoną m.in. w wyniku powstania styczniowego. Pierwotnie miejscowość liczyła 15 osad i 67 mórg ziemi. Około 1893 roku Wólka wieś liczyła już dziewięć domów i 77 mieszkańców. Obszar wynosił 532 morgi. Miała też wchodzić w skład dóbr rządowych. Na początku XX wieku omawiana wieś składała się z dziewięciu domów i 89 osób.
 
2015-03-09

Wólka Folwark

 
 
2015-03-09

Zajączkowo

Zajączkowo wymieniają metryki kościoła bakałarzewskiego z 1783. Najpradopodobniej powstało niedługo wcześniej. 
 
2015-03-09

Zajaczkowo Folwark

 Folwark Zajączkowo w 1784 roku należał do Podlaskiego. Mieszkańcy podlegali pod parafię Bakałarzewo.
 
2015-03-09

Zdręby

 
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
17 sierpnia 2017
czwartek
229 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Anity, Elizy, Mirona
Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, pow. suwalski, woj. podlaskie
tel.: +48(087)5694024, fax: +48(087)5694308, email: urzad@bakalarzewo.pl, http://bakalarzewo.pl
NIP: 844-00-08-292, Regon: 000531387
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI